SUMAS


Sumas

1 a.   
7  8  7  7
+  6  3  6  7
 
1 b.   
3  3  1  3
+  3  6  5  3
 
1 c.   
9  7  8  1  1
+  3  6  8  4
 
2 a.   
4  0  4  8  4
+  4  5  6  0
 
2 b.   
5  8  6  4  3
+  3  8  6  5
 
2 c.   
1  2  1  4
+  3  4  6  0  5
 
3 a.   
3  6  1  7
+  8  6  1  9  4
 
3 b.   
7  2  0  0  7
+  1  9  9  1
 
3 c.   
7  0  4  5  3
+  6  6  8  9